Loading...
Etusivu2022-02-17T11:04:19+03:00

Asianajotoimisto LakimiesCom Oy

Asianajotoimisto LakimiesCom Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2002. Palvelujemme ja asianajajiemme erityisosaamisen painopistealueina ovat aina olleet yritysten juridiikka sekä oikeudenkäynnit ja muu riitojen ratkaisu, kuten myös yksityishenkilöiden juridiikka käsittäen muun muassa asuntokauppa- ja kiinteistöoikeuden, perhe- ja perintöoikeuden ja rikosoikeuden.

Tarjoamme siis asianajajiemme erityisosaamiseen ja useiden toimialojen tuntemukseen perustuvaa oikeudellista asiantuntijapalvelua niin yrityksille, yhteisöille kuin yksityishenkilöillekin.

Yrittäjähenkisen toimintatapamme johdosta voimme tarjota asiakkaillemme asianajopalveluita joustavasti ja ammattitaitoisesti järkevällä hintatasolla.

Asianajotoimisto LakimiesCom Oy:n päätoimipaikka sijaitsee Vantaalla Aviapoliksessa Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä. LakimiesCom Oy:llä on toimipiste myös Vaasassa.

Palvelumme

Asianajopalvelumme painottuvat ohessa kuvatuille, asianajajiemme erityisosaamisalueiden mukaisille oikeudenaloille. Tarjoamme yrityksen elinkaaren eri vaiheissa usein liikejuridiikaksi kutsuttua yhtiö- ja sopimusoikeudellista neuvontaa erityyppisille ja -kokoisille yrityksille räätälöitynä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan. Rakentamiseen, asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvä oikeudellinen neuvonta on myös eräs keskeisimpiä erityisosaamisalueitamme.

Hoidamme konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyviä toimeksiantoja sekä toimimme konkurssiasioissa pesänhoitajina ja yrityssaneerausasioissa selvittäjinä. Tarjoamme palveluita laajalti myös yksityishenkilöille, erityisesti riita- ja muissa siviilioikeudellisissa asioissa, kuten perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä rikosasioissa.

Asiakkaat

Asiakkuuksiemme ja asiakkaittemme toimeksiantojen luottamuksellisuutta vaalien emme julkaise toimeksianto- tai asiakasreferenssejä sivuillamme. Hoitamiemme toimeksiantojen luonnetta yleisesti kuvataksemme esittelemme kuitenkin alla pääasialliset asiakassegmenttimme.

Liikevaihtojakauma 2018

30 %

PK-yritykset

22 %

Muut yritykset

35 %

Yksityishenkilöt

13 %

Säätiöt, yhdistykset ja julkisyhteisöt

Hinnoittelu

Pyrimme pitämään toimistomme kulurakenteen maltillisena voidaksemme tarjota asiakkaillemme heidän kulloinkin tarvitsemia asiantuntijapalveluita kohtuullisin kustannuksin ja useimpia kilpailijoitamme edullisemmin palvelun laadusta miltään osin tinkimättä. Ellei asiakkaan kanssa toisin erikseen sovita, palkkiohinnoittelumme perustuu toimialan käytännön mukaisesti tuntiveloitushintaan ja veloitusperusteena on toimeksiannon hoitamiseen käytetty aika.

Yrityksille ja yhteisöille: alk. 225 € + alv. 24 %

Yksityishenkilöille: alk. 215 € + alv. 24 %

Asianajotoimisto LakimiesCom Oy – hinnasto 1.1.2019

1. Yleiset palkkioperusteet

Laskutuksemme perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Pääsääntöisesti palkkio määräytyy kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Muusta palkkioperusteesta sovitaan asiakkaan kanssa aina ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Asianajajiemme tuntiveloitus tavanomaisista toimenpiteistä on 210–270 € + arvonlisävero 24 % eli arvonlisäveroineen 260,40–334,80 € tunnilta.

Yksityishenkilöillä on tuomioistuinasioissa lisäksi mahdollisuus saada julkista oikeusapua, jolloin valtio maksaa toimistomme palkkion kokonaan tai osaksi. Kun asiakkaalle on myönnetty julkista oikeusapua, tuntiveloitus on 110 euroa + alv, yhteensä 136,40 euroa.

2. Korotettu palkkio

Seuraavissa asioissa sovelletaan korotettua tuntiveloitusperustetta (+10-25 % normaalista palkkiosta) :

1) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

2) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

3. Kulut

Veloitamme erikseen viranomaisten päätöksistä tai muista toimituksista perityt maksut ja muut toimistollemme aiheutuneet kulut, kuten matkakulut ja tavallista suuremmat postitus- ja kopiointikulut. Posti-, puhelin- ja kopiointikuluista laskutetaan kulloinkin voimassa olevien posti ja puhelin ym. maksujen mukaan.

Matkakulut veloitetaan verottajan hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla. Muut kulut veloitamme todellisten kulujen mukaan.

4. Laskutus

Laskutamme asiakastamme kuukausittain jälkikäteen, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Varaamme oikeuden milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen osalta. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa. Laskutetut määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, joka on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.

5. Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnissä kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15§:n mukaan oikeus peruuttaa toimeksianto 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut toimeksiannosta toimeksiantovahvistuksen. Tämän lisäksi asianajotoiminnassa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton hallituksen vahvistamaan yleisohjetta palkkiolaskutuksen perusteista.

Yleiset toimeksiantoehdot

1. Yleistä

Asianajotoimisto Lakimiescom Oy (”Lakimiescom”) tarjoaa asianajopalveluita asiakkailleen näitä yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihimme, ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa joltakin osin kirjallisesti erikseen toisin sovittu. Palvelumme on lähtökohtaisesti suunnattu yritys-, yhteisö-ja yksityishenkilöasiakkaille. Mikäli vastaanotamme yksityishenkilöasiakkaalta muuhun kuin hänen elinkeino- ja ansiotoimintaansa liittyvän toimeksiannon, näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan sikäli kuin pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muista meitä velvoittavista pakottavista määräyksistä ei muuta johdu.

Toimeksiantosopimus syntyy asiakkaan antaessa tehtävän toimistolle. Asiakkaan ja Lakimiescomin välillä ei säännönmukaisesti tehdä erillistä toimeksiantosopimusta ellei asian laatu sitä edellytä.

2. Noudatamme hyvää asianajajatapaa

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. Kaikki työntekijämme ovat osaltaan velvollisia noudattamaan asianajotoimintaa koskevia lakeja ja eettisiä ohjeita ja määräyksiä, mukaan lukien Suomen Asianajajaliiton vahvistamat Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Osana hyvää asianajajatapaa tarkistamme ennen kunkin yksittäisen toimeksiannon vastaanottamista mahdolliset esteellisyytemme. Säilytämme toimeksiannon keskeiset asiakirjat ja tiedot asianajajia koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimeksiannon päättyessä palautamme alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle ja tuhoamme muun asiakirja-aineiston Suomen Asianajajaliiton sääntöjen ja suositusten mukaisesti.

3. Mitä edellytämme asiakkaalta

Asianajotoiminta edellyttää syvää luottamusta asianajajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan on voitava luottaa meihin, ja meidän on voitava luottaa asiakkaaseemme. Edellytämme, että asiakkaamme osaltaan edistää yhteistyömme sujuvuutta, muun muassa 

  • toimittamalla asianmukaiset taustatiedot ja tarpeelliset asiakirjat ennen toimeksiannon aloittamista,
  • vastaamalla joutuisasti pyyntöihimme toimeksiantoa koskevien lisätietojen ja toimiohjeiden antamisesta,
  • antamalla toimeksiannosta kattavat, tarkat ja oikeat tiedot sekä toimeksiannon aluksi että myöhemmin toimeksiantoa suorittaessamme, sekä
  • ilmoittamalla viipymättä toimeksiantoon liittyvien olosuhteiden muutoksista

Asiakkaamme tulee esittää mahdolliset huomautuksensa tarjoamistamme palveluista viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa huomautuksen kohteena olevasta toimenpiteestä tai menettelystä.

4. Sähköinen viestintä

Informaation ja asiakirjojen toimittaminen tapahtuu yleisesti sähköisen viestinnän keinoin, yleisimmin tavanomaisen (salaamattoman) sähköpostin välityksellä. Asiakkaamme tulee ilmoittaa meille etukäteen, ellei hän hyväksy viestintää sähköisessä muodossa. Toisaalta tällöin joudumme arvioimaan, onko meillä edellytykset hoitaa toimeksiantoa.

5. Veloitusperusteemme

Lakimiescom veloittaa tehdystä työstä palkkion kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaan. Palkkiohinnasto on nähtävillä toimiston verkkosivuilla. Lakimiescomilla on oikeus vuosittain tehdä korotuksia tuntiveloitukseen ilman, että siitä etukäteen ilmoitetaan asiakkaalle. Korotus koskee silloin korotuspäätöksen jälkeisiä toimenpiteitä. Yksittäiseen toimeksiantoon sovellettavan tuntiveloituksen määrään voi vaikuttaa asian luonne ja kiireellisyys, asian poikkeuksellisen suuri intressi, tai sen mahdollisesti edellyttämä erityisasiantuntemus.

Toimeksiannon hoitamisessa syntyneet tarpeelliset kulut ja muut erityiset maksut, kuten matkakustannukset, mahdolliset asiantuntijalausunnot ja viranomaismaksut sekä tavanomaisesta poikkeavat kopiointikulut veloitetaan erikseen. Kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään veloitettaviin palkkioihin ja muihin maksuihin. Mahdollisesti pyynnöstä antamamme kokonaispalkkioarviot ovat suuntaa-antavia, ellemme ole nimenomaisesti sopineet toisin.

6. Laskutus

Laskutamme asiakastamme kuukausittain jälkikäteen, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Varaamme oikeuden milloin tahansa pyytää asiakkaaltamme kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen osalta. Ennakkomaksu otetaan vähennyksenä huomioon lopullisessa laskutuksessa. Laskutetut määrät erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, joka on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, laskulle peritään lisäksi korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä alkaen.

Sen lisäksi, mitä Hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa on määrätty, varaamme oikeuden harkintamme mukaan päättää, että keskeytämme tai lopetamme työskentelymme asiakkaallemme, jos asiakkaamme ei maksa laskuamme huomautuksestamme huolimatta. Laskutamme suoraan asiakastamme ja edellytämme hänen suorittavan laskun meille yllä olevan mukaisesti myös tilanteissa, joissa asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, ellei ole nimenomaisesti toisin sovittu. Vaikka vakuutusyhtiö alentaisi vakuutuksesta asiakkaalle korvattavan palkkion määrää tai tuomioistuin alentaisi vastapuolen maksettavaksi tuomittavaa oikeudenkäyntikulujen korvausta, tämä ei vaikuta oikeuteemme laskuttaa asiakkaalta sovittu hinta.

7. Vastuunrajoitus

Lakimiescomin toimeksiantoon liittyvä taloudellinen vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu vahinkoon, joka aiheutuu ammatillisesta virheestä sekä määrällisesti enintään kahteensataan viiteenkymmeneen tuhanteen (250,000 €). Emme milloinkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä emmekä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista. Lakimiescomilla on vastuuvakuutus LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiössä.

Lakimiehet

Lakimiehet